Jansen Cleaning Serivce , hierna te noemen Jansen Cleaning Serivce, verleent u hierbij toegang tot www.JansenCleaningSerivce.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Jansen Cleaning Serivce behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op www.Jansen Cleaning Serivce.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Jansen Cleaning Serivce.Beperkte aansprakelijkheid
Jansen Cleaning Serivce spant zich in om de inhoud van www.Jansen Cleaning Serivce.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.Jansen Cleaning Serivce.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Jansen Cleaning Serivce.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.Jansen Cleaning Serivce.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op www.Jansen Cleaning Serivce.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Jansen Cleaning Serivce nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Jansen Cleaning Serivce.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jansen Cleaning Serivce, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.